ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือการกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับการใช้บริการ https://www.toxnfill.com/brand.php (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริการ') ที่จัดทำโดย TOXNFILL (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท') และอื่น ๆ เรื่องที่จำเป็น

ข้อ 2 (คำจำกัดความของข้อกำหนด)

คำจำกัดความของข้อกำหนดที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีดังนี้
1. 'สมาชิก' คือบุคคลที่ได้รับหมายเลขผู้ใช้ (ID) โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริการ และแบ่งออกเป็นสมาชิกปกติและสมาชิกฟรี
2. 'หมายเลขผู้ใช้ (ID)' หมายถึงการรวมกันของตัวอักษรและตัวเลขที่กำหนดเพื่อระบุสมาชิกและใช้บริการสมาชิก
3. 'รหัสผ่าน' หมายถึงการรวมกันของตัวอักษรและตัวเลขที่สมาชิกเลือกเพื่อยืนยันว่าหมายเลขผู้ใช้ที่กำหนดให้กับสมาชิกนั้นตรงกับสมาชิกและเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิก
4. 'การยกเลิก' หมายความว่าบริษัทและสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้บริการหลังจากเปิดให้บริการ

ข้อ 3 (ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง และการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข)

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์บนหน้าจอบริการหรือแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยวิธีอื่น
2. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยพลการ และหากบริษัทแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ระบุวันที่สมัครและเหตุผลในการแก้ไขพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันบนหน้าจอบริการตั้งแต่วันที่ 7 วันก่อนวันใช้บังคับถึงวันก่อนวันใช้บังคับ
3. เมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่ลงในบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4. เรื่องที่มิได้กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการใช้บริการ

บทที่ 2 ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ข้อ 4 (ข้อตกลงของข้อกำหนดและเงื่อนไข)

เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม 'ตกลง' เมื่อระบบขอให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับการลงทะเบียนสมาชิก จะถือว่าลูกค้าได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 5 (การลงทะเบียนสมาชิก)

1. สัญญาการเป็นสมาชิกมีขึ้นเมื่อลูกค้าที่ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บันทึกและนำไปใช้กับข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่ร้องขอในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่กำหนดโดยบริษัท และบริษัทยอมรับ
2. ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่ป้อนในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการถือเป็นข้อมูลจริง และผู้ใช้ที่ไม่ได้ป้อนชื่อจริงหรือข้อมูลจริงจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและอาจถูกจำกัดการให้บริการ

ข้อ 6 (การอนุมัติการลงทะเบียนสมาชิก)

1. บริษัทฯ เปิดรับคำขอใช้บริการสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกตามข้อ 5 ยกเว้นกรณีที่ 2 และ 3
2. ในกรณีของวรรคย่อยใดๆ ต่อไปนี้ บริษัทอาจระงับการอนุมัติจนกว่าเหตุผลของข้อจำกัดจะได้รับการแก้ไข

① สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการบริการล้นเกิน (2013-02-20)
② ปัญหาทางเทคนิค
③ การชำระเงินสำหรับเนื้อหาที่ต้องชำระเงินซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยสมาชิก
④ กรณีอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น

3. บริษัทอาจไม่ยอมรับในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้:

① การสมัครในนามของบุคคลอื่น
② การส่งข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จเมื่อทำการลงทะเบียน
③ การสมัครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรบกวนความสงบเรียบร้อยหรือขนบธรรมเนียมของสังคม
④ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครที่บริษัทกำหนดไว้

ข้อ 7 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้)

หากข้อมูลผู้ใช้ที่ป้อนในขณะลงทะเบียนใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวทางออนไลน์. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ดำเนินการนี้

ข้อ 8 (การยินยอมให้ใช้ข้อมูลสมาชิก)

① ข้อมูลสมาชิกที่บริษัทร้องขอให้ป้อนในแอปพลิเคชันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาการใช้งานนี้และให้บริการภายใต้สัญญาการใช้งาน
② เพื่อให้สมาชิกใช้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือได้สะดวก อาจมีการให้ข้อมูลสมาชิกแก่บริษัทและบริษัทในเครือ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสมาชิกที่ไม่ยินยอมสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามสมาชิกที่ยังใช้บริการต่อไปจะถือว่าตกลงตามนี้
③ บริษัทอาจส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกผ่านบริการ สมาชิกสามารถปฏิเสธการรับคุกกี้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเตือนเกี่ยวกับการรับคุกกี้ บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ทำสัญญา

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ทำสัญญา

ข้อ 9 (ภาระผูกพันของบริษัท)

1. บริษัทไม่กระทำการต้องห้ามตามกฎหมายและเงื่อนไขที่รวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งาน และมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
2. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้รับจากการให้บริการแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสมาชิก อย่างไรก็ตาม อาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่อยู่ภายใต้วรรคย่อยใดๆ ต่อไปนี้

① ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติของกรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการโทรคมนาคม ฯลฯz
② ในกรณีที่มีการสอบสวนทางอาญาหรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการจริยธรรมด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
③ ในกรณีที่มีการร้องขอตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทอาจจัดทำและใช้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในขอบเขตของวรรค 2

ข้อ 10 (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับในขณะที่ให้บริการแก่สมาชิก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจทำได้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 (หน้าที่ของสมาชิก)

1. สมาชิกต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องเมื่อทำการลงทะเบียน สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา ID และรหัสผ่านของตน และรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่ตามมาจากการใช้ ID และรหัสผ่านของตน นอกจากนี้ หาก ID และรหัสผ่านของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
3. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการใช้บริการ และประกาศและข้อควรระวังที่ประกาศโดยบริษัท
4. สมาชิกต้องไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

① การใช้หมายเลขผู้ใช้ (ID) ของสมาชิกรายอื่น
② การคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือให้ข้อมูลที่ได้รับจากบริการแก่ผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลโดยสมาชิกโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
③ การละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลอื่น
④ การแพร่กระจายเนื้อหาที่รบกวนความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณีของประชาชน
⑤ การกระทำที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา
⑥ การกระทำอื่นๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้งานที่ประกาศหรือประกาศโดยบริษัท
6. สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อ 12 (ไม่โอน)

สมาชิกไม่สามารถโอนหรือบริจาคสิทธิ์ในบริการหรือสถานะภายใต้สัญญาการใช้งานให้กับผู้อื่น และไม่อาจให้เป็นหลักประกันได้

บทที่ 4. การใช้บริการ

ข้อ 13. (การให้ข้อมูล)

บริษัทอาจให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของสมาชิกทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และสมาชิกอาจปฏิเสธการรับข้อมูลโดยแสดงการปฏิเสธการรับทางอีเมล

ข้อ 14. (การลบโพสต์)

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่สมาชิกส่งทางไปรษณีย์ ผ่านทางอีเมลและวิธีอื่น ๆ และในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ อาจลบเนื้อหาเหล่านั้นโดยไม่ต้องมีการตกลงล่วงหน้ากับสมาชิก

① ในกรณีวิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบุคคล
② ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหายต่อการทำงานที่เสถียรของบริการ
③ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัท
④ ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาของบริษัทสำหรับการโพสต์
⑤ ในกรณีของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 15. (ระยะเวลาการใช้บริการ)

1. โดยหลักการแล้ว บริการต่างๆ จะพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี เว้นแต่จะมีเวลาตรวจสอบเทคโนโลยีเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว บริษัท จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษัทอาจจำกัดบริการบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่บริการหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคในการให้บริการหรือเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด
3. บริษัทอาจกำหนดเวลาแยกสำหรับการใช้บริการบางส่วน และในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะประกาศเวลาการใช้บริการให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้อ 16. (ความรับผิดชอบในการใช้บริการ)

สมาชิกจะต้องไม่กระทำการค้าที่ผิดกฎหมาย การกระทำทางธุรกิจ เช่น การโฆษณา การแฮ็ก การแจกจ่ายซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย การโพสต์เรื่องเพศ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและมาตรการทางกฎหมายใด ๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17 (การระงับการให้บริการ)

1. บริษัทอาจระงับการให้บริการหากอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

① ในกรณีของการขยายการดำเนินการและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก
② ในกรณีบริการโทรคมนาคมถูกระงับโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
③ หากไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

2. บริษัทแจ้งสมาชิกถึงการระงับการให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุฉุกเฉินระดับชาติและภัยธรรมชาติ

บทที่ 5 การยุติข้อตกลงและการจำกัดการใช้งาน

ข้อ 18. (การยุติข้อตกลงและการจำกัดการใช้บริการ)

1. ในกรณีที่สมาชิกต้องการยกเลิกข้อตกลงการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องรายงานชื่อ บัตรประจำตัว หมายเลขการลงทะเบียน และอื่นๆ ของตนต่อบริษัทและทำการสมัครเพื่อยกเลิก
2. บริษัทอาจยุติข้อตกลงการลงทะเบียนหรือหยุดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้:

① ขัดขวางการให้บริการของบริษัทโดยเจตนา
② เผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
③ ใช้ ID และรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่นอย่างไม่ถูกต้อง
④ ป้อนข้อมูลเท็จขณะลงทะเบียน
⑤ คัดลอก แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาบริการอย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากบริษัท
⑥ ใส่ร้ายผู้อื่นหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
⑦ ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ 19 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา)

1. สมาชิกมีสิทธิ์และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่สมาชิกโพสต์บนบริการ และบริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้านอกเหนือจากบริการได้หากไม่ได้รับคำยินยอมจากสมาชิก
2. สมาชิกไม่สามารถใช้ แก้ไข ให้ยืม แจกจ่าย หรือถ่ายโอนข้อมูล บริการ ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทหรือบริษัทในเครือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บทที่ 7 การชดใช้ค่าเสียหายและเขตอำนาจศาล

ข้อ 20 (การชดเชยความเสียหาย)

บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้คิดค่าบริการ เว้นแต่จะเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท

ข้อ 21 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

1. บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องหากไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
2. บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดที่เกี่ยวข้อง หากความยุ่งยากในการใช้บริการเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรที่คาดหวังโดยสมาชิกที่ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยกเว้นจากความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการเลือกข้อมูลโดยสมาชิก
4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล และเนื้อหาที่อัพโหลดโดยสมาชิกขณะใช้บริการ
5. บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเข้าแทรกแซงในข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการระหว่างสมาชิกและบุคคลที่สาม บริษัทไม่ต้องรับผิดในการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากข้อพิพาทดังกล่าว
6. สมาชิกจะต้องชดเชยเต็มจำนวนให้กับบริษัทสำหรับความสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทจากความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใดๆ

มาตรา 22 (ศาลที่มีอำนาจ)

หากมีการยื่นฟ้องในข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้บริการ เช่น ค่าบริการ ศาลที่มีอำนาจเหนือสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจะเป็นศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

[ภาคผนวก] (วันที่มีผลบังคับใช้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2013